Welkom op

Wat is Certassur?

Certassur heeft als corebusiness de uitwerking van sectorale examenregels voor de verzekeringen en van examenregels voor het krediet. Deze regels vormen respectievelijk een referentiekader voor alle door de FSMA erkende organisatoren van examens, welke toegang geven tot de gereglementeerde activiteit van (her)verzekeringsbemiddeling en - distributie, in uitvoering van artikel 270 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, alsook tot de gereglementeerde activiteit van kredietbemiddeling in uitvoering van de hoofdstukken 5 en 6 van het Koninklijk Besluit van 29 oktober 2015 tot uitvoering van titel 4, hoofdstuk 4, boek 7 van het Wetboek van Economisch Recht.

De eindtermen en de examenvragen zijn opgesteld door een breed forum van vakspecialisten met praktijkervaring, die vaak zelf verzekerings- en kredietmateries doceren.

Twee sectorale examencommissies staan in voor de uitvoering en actualisering van deze examenregels. Zij hebben de controlebevoegdheid op het regelmatige verloop van de examens die de erkende examencentra organiseren en beslissen over eventuele klachten.

OPGELET – OVERGANGSREGELING

De regels over de beroepskennis om toegang te krijgen tot de activiteit van verzekeringsdistributie werden gewijzigd door het koninklijk besluit van 18 juni 2019. Dit heeft tot gevolg dat het examensysteem zal aangepast worden. De FSMA heeft besloten dat het nieuwe examensysteem pas in werking treedt op 1 januari 2021, in plaats van op 1 september 2020 (Raadpleeg de mededeling van de FSMA hier).

De informatie op de website van Certassur zal binnenkort aangepast worden aan deze nieuwe regels.