Welkom op

Wat is Certassur?

Certassur heeft als corebusiness de uitwerking van sectorale examenregels voor de verzekeringen en van examenregels voor het krediet. Deze regels vormen respectievelijk een referentiekader voor alle door de FSMA erkende organisatoren van examens, welke toegang geven tot de gereglementeerde activiteit van (her)verzekeringsbemiddeling en - distributie, in uitvoering van artikel 270 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, alsook tot de gereglementeerde activiteit van kredietbemiddeling in uitvoering van de hoofdstukken 5 en 6 van het Koninklijk Besluit van 29 oktober 2015 tot uitvoering van titel 4, hoofdstuk 4, boek 7 van het Wetboek van Economisch Recht.

De eindtermen en de examenvragen zijn opgesteld door een breed forum van vakspecialisten met praktijkervaring, die vaak zelf verzekerings- en kredietmateries doceren.

Twee sectorale examencommissies staan in voor de uitvoering en actualisering van deze examenregels. Zij hebben de controlebevoegdheid op het regelmatige verloop van de examens die de erkende examencentra organiseren en beslissen over eventuele klachten.