NEWS

2022

News 1 (12/01/2022)

2021

News 1 (04/01/2021)

2020

News 5 (15/12/2020)
News 4 (15/12/2020)
News 3 (08/12/2020)
News 2 (23/11/2020)
News 1 (15/10/2020)

2019

News 4 (10/12/2019) (bijgevoegde documentatie)
News 3 (04/10/2019)
News 2 (24/06/2019)
News 1 (14/01/2019)

2018

News 6 (07/12/2018)
News 5 (07/06/2018)
News 4 (07/05/2018)
News 3 (03/04/2018)
News 2 (07/03/2018)
News 1 (17/01/2018)

FAQ - Veel gestelde vragen

Voor de (toekomstige) erkende examencentra

Erkenningsaanvraag
Na de goedkeuring
Organisatie van een examensessie
Inzagerecht en klachten
Intrekking van de erkenning van een examencentrum

Voor de kandidaten

Wie moet het examen afleggen?
Voor welke examens moet men slagen?
Wat is het vereiste kennisniveau?
Wat is de vereiste kennis?
Hoe kan ik me inschrijven voor één of meerdere examens?
Hoe een examen afleggen?
Is het mogelijk om een online examen af te leggen ?
Wat als ik niet slaag voor examen?
Wat als er een fout in mijn naam, voornaam, taal of e-mailadres staat?
Wat als ik mijn gebruikersnaam en paswoord verloren ben?
Hoe kan ik mijn attest van slagen afdrukken?
Hoe en in welke gevallen kan ik een klacht indienen wat betreft het verloop van het examen of mijn resultaat?

 

 

Voor de (toekomstige) erkende examencentra


Voorafgaand: erkenningsaanvraag

Waar kan ik het aanvraagformulier voor het examencentrum vinden?

Om examens te mogen organiseren, is een erkenning als examencentrum vereist. Deze erkenning kan je aanvragen via het aanvraagformulier beschikbaar onder de tab ‘Examencentra’.

Wie kan een verzoek tot erkenning indienen?

Let op: slechts bepaalde instellingen kunnen als examencentrum worden erkend:

 • de organisatoren die door of krachtens een decreet van een gemeenschap zijn erkend om onderwijs of opleidingen te verstrekken;
 • de representatieve beroepsverenigingen en de eraan verbonden opleidingsverstrekkers;
 • de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen;
 • de verzekerings- of herverzekeringstussenpersonen;
 • de kredietinstellingen.

Aan wie bezorg ik het aanvraagformulier tot erkenning als examencentrum?

Het ingevulde aanvraagformulier kan je versturen naar Certassur (info@certassur.be). Je erkenningsaanvraag wordt vervolgens bezorgd aan de erkenningscommissie.

Wat staat er in het aanvraagformulier?

 • De gegevens van het examencentrum en van de verantwoordelijke van het examencentrum. De verantwoordelijke is de contactpersoon voor de erkenningscommissie en Certassur. Hij ontfermt zich over het globale beheer van het examencentrum en waarborgt dat de examens conform de examenregels worden georganiseerd. De verantwoordelijke staat ook in voor de administratie rond de examens die het centrum organiseert. Hij kan tegelijk toezichthouder zijn van het examencentrum. Er kan slechts één verantwoordelijke per locatie van het examencentrum zijn.
 • Eén of meerdere locaties van het examencentrum;
 • De gegevens van de toezichthouder (of meerdere indien van toepassing). De toezichthouder, die onder de bevoegdheid en het toezicht van de verantwoordelijke van het examencentrum staat, kijkt bij de organisatie van examens toe op de naleving van de procedure vastgesteld in de examenregels. Merk op dat ook de toezichthouder erkend moet zijn via een erkenningsaanvraag. Het aanvraagformulier is beschikbaar onder de tab ‘Examencentra’.

Wat is de vereiste ICT-infrastructuur?

Om examensessies te organiseren, dient het examencentrum te beschikken over een zekere ICT-infrastructuur. Elke deelnemer en de toezichthouder moeten een PC hebben. Alle PC’s moeten bovendien over een internetverbinding beschikken. Technisch moeten een aantal stappen doorlopen worden om een Certassur PC te configureren. De eerste stap is een vast IP te maken zonder DNS noch gateway (gebruikte range: 10.0.184.x in het subnetwerk 255.0.0.0). Vervolgens de wifi uitschakelen. Daarna de netwerkparameters nakijken, een permanente route toevoegen (10.0.89.42 is het interne IP en moet vervangen worden door 62.72.98.70 en 10.0.102.1 is het IP van de toegangspoort en moet vervangen worden). Ook de routes controleren. Tenslotte het bestand hosts wijzigen, surfen naar https://www.certassur.be en als allerlaatste stap Google testen om te controleren dat alleen de website van Certassur en geen enkele andere toegankelijk is.

Zijn er andere criteria die een examencentrum in acht moet nemen?

Om te worden erkend en deze erkenning te behouden, moet het examencentrum voldoen aan de volgende criteria:

 • Het examencentrum staat borg voor de integriteit en de professionele betrouwbaarheid van haar personeel en aangestelden.
 • Het examencentrum biedt voldoende waarborgen op het vlak van beveiligingsmaatregelen om een correct verloop van de erkende examens en de geheimhouding van de examenvragen en bijbehorende antwoorden te garanderen. De minimaal na te leven richtlijnen kan je hier nalezen:

 • Het examencentrum moet op elk moment de bepalingen van de examenregels naleven.

Binnen welke termijn onderzoekt de erkenningscommissie de erkenningsaanvraag?

Er is geen termijn vastgesteld waarbinnen de erkenningscommissie een erkenningsaanvraag moet behandelen. Certassur zal echter alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de erkenningscommissie zo snel mogelijk een beslissing neemt.

Wat kan ik doen indien de erkenningscommissie mijn aanvraag tot erkenning als examencentrum weigert?

Indien de erkenningscommissie de aanvraag tot erkenning als examencentrum weigert, kan het examencentrum tegen deze beslissing een beroep indienen bij het directiecomité van de FSMA. Dit beroep moet, op straffe van nietigheid, worden ingediend binnen de 20 werkdagen nadat het examencentrum de kennisgeving van de weigering van de erkenning heeft ontvangen. Het beroep moet gemotiveerd zijn.

NAAR BOVEN

Na de goedkeuring

Waar kan ik de erkende examencentra vinden?

De lijst van erkende examencentra is beschikbaar en up-to-date onder de tab ‘Examencentra’.

Waar kan ik me als examencentrum inloggen?

Een examencentrum kan inloggen via de Certassur-website. Certassur zal de verantwoordelijken voor de examencentra en de toezichthouders hiervoor een login en bijhorend paswoord bezorgen. Het paswoord kan je nadien aanpassen.

NAAR BOVEN

Organisatie van een examensessie

1e fase: aanmaken van de examensessie

Hoe maakt een examencentrum een examensessie aan?

De verantwoordelijke van het examencentrum maakt een examensessie aan. Hij logt in op de website met zijn login en paswoord, klikt vervolgens op de tab “toekomstige sessies” en nadien op de knop “een nieuwe sessie toevoegen”. Via de webapplicatie kunnen alle noodzakelijke gegevens worden ingevuld: naam van de examensessie, datum, startuur van de examensessie, naam van de toezichthouder. Na het ingeven van de gevraagde gegevens, klik je op “de sessie opslaan”.

Toelichtingsvideo’s zijn beschikbaar op MyCertassur.

Wanneer?

Een examensessie wordt bij voorkeur minstens 1 week voor de effectieve datum aangemaakt, maar kan indien nodig nog worden aangemaakt tot net voor de aanvang van het examen.

De examencentra moeten de FSMA ook op de hoogte brengen (christophe.viaene@fsma.be) van iedere examensessie die ze organiseren.

Hoe voeg ik examens toe aan een examensessie?

Een examensessie kan één of meerdere examens bevatten. Nadat de examensessie is gecreëerd, kan je via de webapplicatie examens toevoegen.

Toelichtingsvideo’s zijn beschikbaar op MyCertassur.

Moet ik als examencentrum de kandidaten inschrijven?

Nadat je een examensessie hebt aangemaakt en er een examen aan hebt toegevoegd, moet je de kandidaten voor het examen toevoegen.

De gegevens van sommige kandidaten zullen reeds beschikbaar zijn via de webapplicatie. Dit is het geval wanneer kandidaten vooraf geregistreerd zijn, al dan niet in hetzelfde centrum.

Indien de gegevens van de kandidaat nog niet beschikbaar zijn, kan je als examencentrum zelf zijn gegevens toevoegen in het systeem. Het is uitermate belangrijk dat je de gegevens van de kandidaat, in het bijzonder de naam, voornaam, en het e-mailadres, juist ingeeft in het systeem.

De ingeschreven kandidaat zal een automatisch door Certassur gegenereerde e-mail ontvangen met zijn login en zijn paswoord. Hiermee krijgt de kandidaat toegang tot MyCertassur (www.certassur.be) waar hij zijn gegevens kan consulteren en zijn inschrijving voor toekomstige examens.

Stel, ik heb fouten gemaakt bij het aanmaken van een examensessie, kan ik deze nog corrigeren?

Het is mogelijk om bepaalde kandidaten toe te voegen of te verwijderen na het aanmaken van een examensessie. Het is ook mogelijk om de naam van een sessie te wijzigen, de datum en het uur ervan, de examens die ermee samenhangen alsook de naam van de toezichthouder voor de examensessie. Dit kan zolang de examensessie niet effectief begonnen is (in het systeem geregistreerde aanvangsuur).

Het is uitermate belangrijk dat de naam en voornaam van de kandidaat juist worden ingegeven in het systeem. Het examencentrum kan een fout in de naam en/of voornaam immers niet zelf corrigeren en zal contact moeten opnemen met Certassur, dat zal nagaan of het mogelijk is om de fout te corrigeren. Het examencentrum kan alle andere gegevens zelf verbeteren. De kandidaten kunnen zelf hun taal, hun adres, hun e-mailadres en hun paswoord wijzigen door in te loggen op MyCertassur met hun login en paswoord.

Wat als er zich problemen voordoen bij het aanmaken van een examensessie?

Indien er zich problemen voordoen bij het aanmaken van een examensessie, kan je hiervoor contact opnemen met ”Certassur” via het e-mailadres info@certassur.be.

Kan een examencentrum verschillende examensessies aanmaken die zullen plaatsvinden op hetzelfde moment?

Een examencentrum kan verschillende examensessies organiseren op dezelfde locatie op hetzelfde tijdstip. De toezichthouder mag echter niet tegelijkertijd twee sessies controleren. Indien dit het geval is, zal een waarschuwingsboodschap verschijnen.

2e fase: verloop examensessie

Hoe log ik in als toezichthouder?

Als toezichthouder van een examencentrum moet je inloggen via Certassur met je login en bijhorend paswoord. De toezichthouder beschikt hiervoor over zijn eigen PC.

Wat zijn de taken van de toezichthouder bij de aanvang van een examensessie?

Vóór de aanvang van de examensessie identificeert de toezichthouder de kandidaten op basis van hun identiteitskaart. De kandidaten tekenen de aanwezigheidslijst. De toezichthouder beschikt via de webapplicatie over een lijst van ingeschreven kandidaten.

De toezichthouder verleent een token aan de kandidaat.

De kandidaat neemt plaats achter een opgesteld computerscherm. De kandidaat meldt zich aan voor de examensessie door zijn token in te voeren. Hierdoor is zijn aanwezigheid bevestigd. De examensessie is echter nog niet gestart.

Eenmaal alle kandidaten zich hebben aangemeld, start de toezichthouder de examensessie via zijn PC. Vanaf dit moment begint de voorziene tijd te lopen. De kandidaat beschikt per examen over een maximumtijd. Indien een eerste examen wordt beëindigd vóór de voorziene maximumtijd, krijgt de kandidaat de resterende tijd niet bovenop de tijd voor zijn volgend(e) examen(s).

Stel dat een kandidaat 15 minuten na aanvang van het startuur aankomt, dan kan hij nog starten met de examensessie. De voorziene tijd wordt echter niet verlengd met 15 minuten. De kandidaat verliest deze 15 minuten die hij in vertraging was. Opgelet, wanneer een kandidaat te laat toekomt en hierdoor niet meer voldoende tijd heeft om het examen volledig te kunnen afleggen, is het beter dat de kandidaat niet meer start. Hij kan dan ingeschreven worden om zo snel mogelijk een nieuw examen af te leggen. Indien de kandidaat wel het examen was gestart, maar niet volledig heeft kunnen afleggen en hij niet geslaagd is, zal hij 14 dagen moeten wachten voordat hij een nieuw examen kan afleggen.

Let op, dit is niet van toepassing voor het afleggen van een online examen. Het examen begint stipt op het afgesproken uur, geen vertraging wordt toegelaten.

Wat zijn de taken van de toezichthouder tijdens de examensessie?

Eenmaal het examen is gestart, beantwoorden de kandidaten de vragen. De kandidaat klikt op “afsluiten van het examen” indien hij/zij het examen wenst te beëindigen. Pas indien de kandidaat het examen beëindigt, kan hij een volgend examen afleggen.

De toezichthouder zorgt voor het goede en correcte verloop van de examensessies. De toezichthouder respecteert hierbij de lijst van minimale richtlijnen voor het afnemen van elektronische examens in de erkende examencentra (zie ‘Zijn er andere criteria die een examencentrum in acht moet nemen?’).

In het geval van een online examen respecteert de toezichthouder de lijst van minimale richtlijnen voor online examentoezicht.

Quid mogelijkheid deconnecteren kandidaat en annuleren van een examen?

De toezichthouder heeft de mogelijkheid om een kandidaat te deconnecteren tijdens een examensessie als hij fraude vaststelt. Het deconnecteren van een kandidaat heeft betrekking op de hele examensessie. De kandidaat krijgt nul punten voor de hele examensessie.

Daarnaast heeft de toezichthouder de mogelijkheid om een examen van een kandidaat te annuleren. De kandidaat krijgt nul punten voor dat examen.

Het is essentieel dat een onderscheid wordt gemaakt tussen het deconnecteren van een kandidaat of het annuleren van een examen en het afsluiten van de examensessie. Als de toezichthouder per ongeluk op de knop "sessie afsluiten" klikt, dan worden alle kandidaten gedeconnecteerd en kan men niet meer terug.

Wat kan de toezichthouder doen indien een PC van een kandidaat het begeeft tijdens de examensessie?

Indien een PC van een kandidaat het begeeft tijdens de examensessie, heeft de kandidaat de mogelijkheid om het token opnieuw in te geven op een andere PC. De kandidaat kan dan de examensessie verder afleggen waar hij/zij was gestopt.

Dit is echter niet van toepassing in het geval van een online examen.

3e fase: na de examensessie

Wat zijn de taken van de toezichthouder bij afloop van de examensessie?

De examensessie wordt beëindigd door de kandidaat zelf of wanneer de voorziene tijd verstreken is. De kandidaat ziet bij het einde van de examensessie of hij/zij al dan niet geslaagd is.

Indien de examensessie van alle kandidaten is beëindigd, moet de toezichthouder de examensessie afsluiten door te klikken op de knop “sessie afsluiten”. De toezichthouder ziet vervolgens het eindverslag. Dit eindverslag vermeldt het startuur, het einduur en eventuele incidenten (bijvoorbeeld indien er fraude is vastgesteld tijdens de examensessie).

De toezichthouder klikt vervolgens op “Verslag versturen”.

Welke verplichtingen heeft het examencentrum met betrekking tot het attest?

Wanneer een kandidaat een examensessie heeft beëindigd, verschijnt op het scherm of hij/zij al dan niet is geslaagd.

Per afgelegd examen/module is er een afzonderlijk attest. Zodra de kandidaat 60% behaalt op een examen, ontvangt hij/zij een attest van slagen. Voor de examens voor verzekeringen waarbij er submodules zijn, ontvangt de kandidaat zijn attest van slagen pas dat geldig zal worden wanneer hij/zij geslaagd is voor alle submodules van de module. Meer info hierover vind je in de rubriek “Examenstructuur” onder de tab ‘Examenregels’.

De attesten worden centraal en automatisch aangemaakt door Certassur en bevatten een uniek certificatienummer. De aanmaak van de attesten duurt ongeveer een halve dag.

De kandidaat kan de attesten afdrukken via de Certassur-website. Ook het examencentrum heeft de mogelijkheid om de attesten af te drukken.

Wat moet het examencentrum bewaren?

Het examencentrum moet de aanwezigheidslijsten met vermelding van de naam van de toezichthouder en het eindrapport van het examen bewaren gedurende 10 jaar vanaf de datum van het examen.

NAAR BOVEN

Inzagerecht en klachten

Wat zijn de taken van een examencentrum in verband met het inzagerecht en de klachtenbehandeling?

De kandidaat beschikt over een inzagerecht en de mogelijkheid om klacht neer te leggen. Je vindt hierover meer info in de rubriek ‘Bezwaarprocedure’ onder de tab ‘Examenregels’.

NAAR BOVEN

Intrekking van de erkenning van een examencentrum

Wat zijn de rechten van een examencentrum indien de erkenning wordt ingetrokken?

Bij niet-naleving van de erkenningscriteria kan de erkenningscommissie bij gemotiveerde beslissing de erkenning intrekken nadat het examencentrum hierover is gehoord. Certassur zal de beslissing tot intrekking van de erkenning op zijn website publiceren.

Het examencentrum kan tegen deze beslissing een beroep indienen bij het directiecomité van de FSMA. Dit beroep moet, op straffe van nietigheid, worden ingediend binnen de 20 werkdagen nadat het examencentrum de kennisgeving van de intrekking van de erkenning heeft ontvangen. Het beroep moet gemotiveerd zijn.

NAAR BOVEN

 

 

Voor de kandidaten


Wie moet het examen afleggen?

Verzekeringsdistributie:

Om actief te kunnen zijn in de verzekeringsdistributie, moet een persoon over beroepskennis beschikken. Hij/zij moet zijn/haar beroepskennis bewijzen door te slagen voor één of meerdere examens wanneer hij/zij actief is als:

 • Verzekeringsmakelaar, verzekeringsagent, verzekeringssubagent, nevenverzekeringstussenpersoon of herverzekeringstussenpersoon;
 • Verantwoordelijken voor de distributie (VVD) bij een verzekeringstussenpersoon, een nevenverzekeringstussenpersoon of een herverzekeringstussenpersoon;
 • VVD bij een verzekeringsonderneming;
 • Persoon in contact met het publiek (PCP) bij een verzekeringstussenpersoon, een nevenverzekeringstussenpersoon of een herverzekeringstussenpersoon;
 • PCP bij een verzekeringsonderneming;
 • effectieve leider van de verzekerings-, nevenverzekerings- of herverzekeringstussenpersonen die de facto de verantwoordelijkheid heeft over de werkzaamheid van verzekerings- of herverzekeringsdistributie

In bepaalde gevallen worden de personen verondersteld over de nodige beroepskennis te beschikken. Deze personen hoeven dan geen examen(s) af te leggen. Het betreft de volgende situaties:

 • De persoon heeft een master diploma toegekend door een universiteit of een hogeschool of een daarmee gelijkgesteld diploma dat toegekend werd vóór het academiejaar 2004-2005;
 • De persoon heeft een academisch bachelor diploma toegekend door een universiteit of een hogeschool, een professioneel bachelor diploma toegekend door een instelling van hoger onderwijs of een daarmee gelijkgesteld diploma toegekend vóór het schooljaar 2004-2005, waarbij deze diploma’s een lessenprogramma omvatten van minstens 11 studiepunten technische kennis inzake verzekeringen of een equivalent percentage van studiebelasting.
 • De persoon heeft een buitenlands diploma dat door de wetgeving of de bevoegde autoriteit als gelijkwaardig wordt beschouwd met één van voormelde diploma’s.

In bepaalde specifieke gevallen kunnen personen een beroep doen op een overgangsregeling waardoor ze geen examens moeten afleggen om hun kennis te bewijzen. Deze situaties worden beschreven in artikel 15, §3 en artikel 21 van het koninklijk besluit van 18 juni 2019 tot uitvoering van de artikelen 5, 19°/1, 264, 266, 268 en 273 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen (zie tab ‘Wetgeving’).

Voor bijkomende inlichtingen kan je de FAQ van de FSMA raadplegen: https://mcc-info.fsma.be/nl

Kredietbemiddeling:

De volgende personen moeten over een ‘basiskennis’ beschikken:

 • de leden van het wettelijk bestuursorgaan (raad van bestuur) van de bemiddelaar inzake hypothecair krediet die geen effectieve leider zijn;
 • de effectieve leiders bij de bemiddelaar die de facto geen verantwoordelijkheid over de werkzaamheid van bemiddeling in krediet uitoefenen, noch hierop toezicht houden;
 • de VVD'ers* en de PCP'ers** van de agenten in nevenfunctie***, op voorwaarde dat het gebruik van de aangeboden kredieten beperkt is tot de goederen of diensten die de agent zelf verkoopt.

* Verantwoordelijke voor de distributie
** Persoon in contact met het publiek
*** Een agent in nevenfunctie is een bemiddelaar in consumentenkrediet die als hoofdactiviteit goederen en diensten van niet-financiële aard verkoopt en die als nevenactiviteit een consumentenkrediet aanbiedt (zoals een autoconcessiehouder).

Het bewijs van het niveau "beroepskennis" moet geleverd worden door:

 • de bemiddelaar;
 • elke VVD’er bij de bemiddelaar;
 • elke PCP’er bij de bemiddelaar;
 • de effectieve leiders bij de bemiddelaar die de facto de verantwoordelijkheid hebben over de werkzaamheid van bemiddeling in krediet of hierop toezicht uitoefenen;
 • de VVD’ers en PCP’ers van agenten in nevenfunctie wanneer het gebruik van de aangeboden kredieten niet beperkt is tot de goederen of diensten die de agent zelf verkoopt.

Zowel de basiskennis als de beroepskennis worden aangetoond door het slagen voor één of meerdere examens.

De volgende personen worden verondersteld over de nodige kennis te beschikken indien ze een getuigschrift hebben van hoger middelbaar onderwijs of een buitenlands diploma dat door de wetgeving of de bevoegde autoriteit als gelijkwaardig wordt beschouwd. Deze personen hoeven dan geen examen af te leggen. Het betreft:

 • de leden van het wettelijk bestuursorgaan (raad van bestuur) van de bemiddelaar inzake hypothecair krediet die geen effectieve leider zijn;
 • de effectieve leiders bij de bemiddelaar die de facto geen verantwoordelijkheid over de werkzaamheid van bemiddeling in krediet uitoefenen, noch hierop toezicht houden.

Voor bijkomende inlichtingen kan je de FAQ van de FSMA raadplegen: https://mcc-info.fsma.be/nl

NAAR BOVEN

Voor welke examens moet men slagen?

Verzekeringsdistributie:

Verplichte examens:

Het examen voor de algemene module moeten worden afgelegd door:

 • alle tussenpersonen - natuurlijke personen;
 • de verantwoordelijken voor de distributie (VVD) bij tussenpersonen of verzekeringsondernemingen;
 • de personen in contact met het publiek (PCP) bij tussenpersonen of verzekeringsondernemingen;
 • de effectieve leiders van de tussenpersonen die de facto de verantwoordelijkheid hebben over de werkzaamheid van verzekerings- of herverzekeringsdistributie.

Examens verbonden met de technische kennis van de verschillende verzekeringstypes:

Volgende personen moeten een examen afleggen voor de module 2 (niet-levensverzekeringen), 3 (levensverzekeringen) en/of 4 (levensverzekeringen met een beleggingscomponent), naargelang de types verzekeringen die de tussenpersoon of verzekeringsonderneming distribueert:

 • de tussenpersonen- natuurlijke personen;
 • de VVD’s bij tussenpersonen of verzekeringsondernemingen;
 • de effectieve leiders van de tussenpersonen die de facto de verantwoordelijkheid hebben over de werkzaamheid van verzekerings- of herverzekeringsdistributie.

Wanneer een persoon kennis moet hebben van module 4 “levensverzekeringen met een beleggingscomponent”, moet hij ook kennis hebben van module 3 “levensverzekeringen”.

Je vindt meer info over de verschillende modules onder de rubriek “Examenstructuur” onder de tab “Examenregels”.

Kredietbemiddeling:

Verplichte examens:

Iedere kandidaat voor het beroep van kredietbemiddelaar moet slagen voor het examen betreffende de algemene beginselen van de kredietbemiddeling.

Examens in functie van de activiteit:

Het examen betreffende het hypothecaire krediet en het examen betreffende het consumptiekrediet zijn specifieke examens. De kandidaten voor het beroep van kredietbemiddelaar moeten slagen voor de examens die overeenkomen met de domeinen waarin ze een beroepsactiviteit wensen uit te oefenen.

NAAR BOVEN

Wat is het vereiste kennisniveau?

Verzekeringsdistributie:

Voor verzekeringsdistributie wordt er geen onderscheid gemaakt in het niveau van het examen. Iedereen moet een beroepskennis hebben.

Kredietbemiddeling:

Er zijn twee niveaus: een beroepskennisniveau en een basiskennisniveau.

De volgende personen moeten over een ‘basiskennis’ beschikken:

 • de leden van het wettelijk bestuursorgaan (raad van bestuur) van de bemiddelaar inzake hypothecair krediet die geen effectieve leider zijn;
 • de effectieve leiders bij de bemiddelaar die de facto geen verantwoordelijkheid over de werkzaamheid van bemiddeling in krediet uitoefenen, noch hierop toezicht houden;
 • de VVD'ers* en de PCP'ers** van de agenten in nevenfunctie***, op voorwaarde dat het gebruik van de aangeboden kredieten beperkt is tot de goederen of diensten die de agent zelf verkoopt.

* Verantwoordelijke voor de distributie
** Persoon in contact met het publiek
*** Een agent in nevenfunctie is een bemiddelaar inzake consumentenkrediet wiens hoofdactiviteit de verkoop is van goederen en diensten van niet-financiële aard en die bij wijze van nevenactiviteit een consumentenkrediet aanbiedt (zoals een autoconcessiehouder).

De volgende personen moeten over een ‘beroepskennis’ beschikken:

 • de bemiddelaar;
 • de personen die als VVD zijn aangewezen bij de bemiddelaar;
 • elke PCP’er bij de bemiddelaar;
 • de effectieve leiders bij de bemiddelaar die de facto de verantwoordelijkheid hebben over de werkzaamheid van bemiddeling in krediet of hierop toezicht uitoefenen;
 • de VVD’ers en PCP’ers van agenten in nevenfunctie wanneer het gebruik van de aangeboden kredieten niet beperkt is tot de goederen of diensten die de agent zelf verkoopt.

Je vindt meer informatie op de website van de FSMA: https://mcc-info.fsma.be/nl

NAAR BOVEN

Wat is de vereiste kennis?

Voor ieder examen hebben professionals uit de verzekeringssector of de kredietsector eindtermen opgesteld. Deze eindtermen detailleren de leerstof per examen.

Je kan de eindtermen raadplegen en downloaden in PDF-versie onder de tab "Examens en eindtermen".

NAAR BOVEN

Hoe kan ik me inschrijven voor één of meerdere examens?

Om je in te schrijven voor een examen, moet je contact opnemen met een erkend examencentrum van je keuze. De lijst met erkende examencentra staat onder de tab "examencentra".

Het gekozen examencentrum brengt je op de hoogte van de data van de examensessies en van de prijs van het examen.

Het examencentrum schrijft je tevens in voor één of meerdere examens en stuurt je de bevestiging van jouw inschrijving.

NAAR BOVEN

Hoe een examen afleggen?

Op de dag van het examen bied je je tijdig aan bij het examencentrum. Wees op tijd. Een examen dat van 9u tot 10u plaatsvindt, begint stipt om 9u. Om 10u wordt de toepassing automatisch afgesloten. De toezichthouder kan daar niet bij ingrijpen. Het volledige proces wordt immers centraal gestuurd. Bij laattijdige aankomst, kan de toezichthouder je de toegang tot het examen ontzeggen.

Voordat je het examenlokaal betreedt, moet je je identificeren aan de hand van je identiteitskaart.

Je neemt plaats achter de aangewezen computer en tikt enkel het token dat u zal ontvangen in. Je login en paswoord zijn niet nodig om een examen af te leggen.

De toezichthouder zal het examen opstarten. Iedere kandidaat wordt gevraagd het examenreglement te aanvaarden voordat hij van start gaat. Als je weigert het reglement te aanvaarden, wordt je examensessie definitief afgesloten en zal je een bepaalde termijn moeten wachten alvorens je het examen opnieuw kan afleggen. Eenmaal het examen is gestart, beantwoord je de vragen. Je klikt op “afsluiten van het examen” indien je het examen wenst te beëindigen. Pas wanneer je het examen beëindigt, kan je een volgend examen afleggen.

Let op, wanneer u kiest om een online examen af te leggen, zal u ook een registratieproces moeten doorlopen.

NAAR BOVEN

Is het mogelijk om een online examen af te leggen ?

Ja, het is mogelijk om een online examen op afstand af te leggen. Het toezicht op dergelijke examens mag uitsluitend worden uitgeoefend door Assuralia (via zijn examencentrum Insert); de erkende examencentra beschikken momenteel niet over deze mogelijkheid.

Verder kan een online examen enkel worden georganiseerd per groep van minimaal 5 (en maximaal 6) kandidaten die het examen simultaan afleggen.

Om te voldoen aan de vereisten van de FSMA en om eventuele fraudegevallen op te sporen moet Certassur naast een doorlopend toezicht tijdens het examen ook een a posteriori verificatie verrichten van de identiteit van de deelnemer, van de lijst van de webpagina’s die de deelnemer tijdens het examen bezocht zou hebben, en van de video- en geluidsopnames.

Deze talrijke verplichtingen brengen bijkomende kosten met zich mee die zullen moeten worden meegerekend en gefactureerd aan de kandidaten. De prijzen en praktische informatie zijn op verzoek verkrijgbaar via het e-mailadres info@insert.be

NAAR BOVEN

Wat als ik niet slaag voor een examen?

Wanneer je niet slaagt voor een examen moet je 14 dagen wachten alvorens je opnieuw kan deelnemen aan het examen.

NAAR BOVEN

Wat als er een fout in mijn naam, voornaam, taal of e-mailadres staat?

Als er een fout geslopen is in je naam of voornaam, neem je contact op met het examencentrum dat je ingeschreven heeft in de database van Certassur. Het examencentrum neemt vervolgens contact op met Certassur om na te gaan of de fout kan verbeterd worden.

Je kan wel zelf je taal, je paswoord, je e-mailadres en je adres wijzigen door in te loggen op MyCertassur (op https://www.certassur.be) en te klikken op de tab "mijn persoonlijke informatie". Het is belangrijk dat je een wijziging van e-mailadres op deze manier meldt. Zo kan je, wanneer je je login en/of paswoord verliest, deze via de website opnieuw aanvragen en naar je gewijzigde e-mailadres laten sturen. Op die manier behoud je de toegang tot je attesten van slagen.

NAAR BOVEN

Wat als ik mijn gebruikersnaam of paswoord verloren ben?

Je kan die zelf opnieuw instellen op MyCertassur (http://www.certassur.be)

Je klikt eerst op de knop "Inloggen op MyCertassur", bovenaan rechts op de homepagina.

Je hebt dan de mogelijkheid om op de knop “Uw gebruikersnaam vergeten” of “Uw paswoord vergeten” te klikken. Je kan je e-mailadres invoeren en een verzendoptie selecteren om uw gebruikersnaam te ontvangen of een nieuw paswoord aan te vragen


Hoe kan ik mijn attest van slagen afdrukken?

Je kan je attest van slagen afprinten door in te loggen op MyCertassur (op de website https://www.certassur.be) aan de hand van je gebruikersnaam en je paswoord.

NAAR BOVEN

Hoe en in welke gevallen kan ik een klacht indienen wat betreft het verloop van het examen of mijn resultaat?

Je vindt alle informatie betreffende de verschillende mogelijke klachtenprocedures onder de rubriek ‘Bezwaarprocedure’ onder de tab ‘Examenregels’.

NAAR BOVEN