FAQ - Veel gestelde vragen

Voor de (toekomstige) erkende examencentra

Erkenningsaanvraag
Na de goedkeuring
Organisatie van een examensessie
Inzagerecht en klachten
Intrekking van de erkenning van een examencentrum

Voor de kandidaten

Wie moet het examen afleggen?
Voor welke examens moet men slagen?
Wat is het vereiste kennisniveau?
Wat is de vereiste kennis?
Hoe kan ik me inschrijven voor meerdere examens?
Hoe een examen afleggen?
Wat als ik niet slaag voor examen?
Wat als er een fout in mijn naam, voornaam, taal of e-mailadres staat?
Wat als ik mijn login en password verloren ben?
Hoe en in welke gevallen kan ik een klacht indienen wat betreft het verloop van het examen of mijn resultaat?

 

 

Voor de (toekomstige) erkende examencentra


Voorafgaand: erkenningsaanvraag

Waar kan ik het aanvraagformulier voor het examencentrum vinden?

Om examens te mogen organiseren die bedoeld zijn om de vereiste beroepskennis te controleren met het oog op de inschrijving in het register van de verzekerings- en herverzekeringstussenpersonen en de distributie van verzekeringen (artikel 270 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen), en/of de inschrijving in het register van de kredietbemiddelaars (Hoofdstukken V en VI van het Koninklijk Besluit van 29 oktober 2015 tot uitvoering van Titel 4, Hoofdstuk 4 van Boek VII van het Wetboek van Economisch recht), is een erkenning als examencentrum vereist. Deze erkenning kan je aanvragen via het aanvraagformulier, dat beschikbaar is als bijlage 4 bij de examenregels inzake verzekeringen en als bijlage bij de examensregels inzake krediet.

Wie kan een verzoek tot erkenning indienen?

Let op: slechts bepaalde instellingen kunnen een erkenning krijgen als examencentrum vanwege de erkenningscommissies. De instellingen die in aanmerking komen om een erkenning te krijgen als examencentrum zijn vermeld in artikel 11 van de examenregels. De verzekeringsondernemingen zijn opgenomen in de lijst met instellingen die in aanmerking komen.

Aan wie bezorg ik het aanvraagformulier tot erkenning als examencentrum?

Uw aanvraag zal worden behandeld door een erkenningscommissie. Er is een erkenningscommissie met zetel bij Assuralia en een erkenningscommissie met zetel bij Febelfin Academy. De aanvragen die u richt tot de erkenningscommissie met zetel bij Assuralia, kunnen worden bezorgd aan de secretaris van deze commissie.

Het ingevulde aanvraagformulier kan u versturen naar Certassur (info@certassur.be). Uw erkenningsaanvraag wordt vervolgens bezorgd aan de daartoe, met toepassing van het examenreglement inzake verzekeringen en krediet ingerichte erkenningscommissie.

Wat staat er in het aanvraagformulier?

 • De gegevens van het examencentrum en van de verantwoordelijke van het examencentrum. De verantwoordelijke van het examencentrum is de door het examencentrum aangeduide persoon voor contacten met de erkenningscommissie en de eindverantwoordelijke (Certassur of Febelfin Academy). Hij ontfermt zich over het globale beheer van het examencentrum en waarborgt dat de examens conform de examenregels zijn. De verantwoordelijke kan tegelijk toezichthouder en/of beheerder zijn van de administratieve afdeling van het examencentrum dat een erkenningsaanvraag indient.
 • Eén of meerdere locaties van het examencentrum;
 • De gegevens van de toezichthouder (of meerdere indien van toepassing). De toezichthouder, die onder de bevoegdheid en het toezicht van de verantwoordelijke van het examencentrum staat, kijkt bij de organisatie van erkende examens toe op de inachtneming van de in de examenregels vastgestelde procedure. Merk op dat ook de toezichthouder erkend moet zijn via een erkenningsaanvraag. Die aanvraag is beschikbaar als bijlage 5 bij de examenregels inzake verzekeringen en de examenregels inzake krediet.
 • De gegevens van de administratieve beheerder (of meerdere indien van toepassing). Die laatste staat tevens onder de bevoegdheid en het toezicht van de verantwoordelijke van het examencentrum. Hij staat in voor de administratie rond de examens die het centrum organiseert waaraan de beheerder verbonden is.

Wat is de vereiste ICT-infrastructuur?

Om examensessies te organiseren, dient het examencentrum te beschikken over een zekere ICT-infrastructuur. Voor elke deelnemer en voor de toezichthouder moet er worden voorzien in een PC. Alle PC’s moeten bovendien over een internetverbinding beschikken. Technisch moeten een aantal stappen doorlopen worden om een Certassur PC te configureren. De eerste stap is een vast IP te maken zonder DNS noch gateway (gebruikte range: 10.0.184.x in het subnetwerk 255.0.0.0). Vervolgens de wifi uitschakelen. Daarna de netwerkparameters nakijken, een permanente route toevoegen (10.0.89.42 is het interne IP en moet vervangen worden door 62.72.98.70 en 10.0.102.1 is het IP van de toegangspoort en moet vervangen worden). Ook de routes controleren. Tenslotte het bestand hosts wijzigen, surfen naar http://www.certassur.be en als allerlaatste stap Google testen om te controleren dat alleen de website van Certassur en geen enkele andere toegankelijk is.

Zijn er andere criteria die een examencentrum in acht moet nemen?

De criteria die een examencentrum in acht moet nemen om te worden erkend en deze erkenning te behouden staan in de artikelen 12 van de examenregels inzake verzekeringen en de examenregels inzake krediet

Wat is de termijn voor het onderzoek van de erkenningsaanvraag door de erkenningscommissie?

Er is geen termijn vastgesteld waarbinnen de erkenningscommissie die een erkenningsaanvraag ontvangen heeft die aanvraag moet behandelen. Certassur zal echter alles in het werk stellen om deze termijn voor behandeling van de erkenningsaanvraag zo kort mogelijk te houden.

Wat kan ik doen indien de erkenningscommissie mijn aanvraag tot erkenning als examencentrum weigert?

Indien de erkenningscommissie de aanvraag tot erkenning als examencentrum weigert, kan tegen deze beslissing een beroep worden ingediend bij het directiecomité van de FSMA. Dit beroep moet, op straffe van nietigheid, worden ingediend binnen de 20 werkdagen die volgen op de ontvangst van de kennisgeving van deze weigering. Het beroep moet met redenen omkleed zijn. Verdere preciseringen over de beroepsprocedure vindt u in de artikelen 21 van de examenregels inzake verzekeringen en de examenregels inzake krediet.

NAAR BOVEN

Na de goedkeuring

Waar kan ik de erkende examencentra vinden?

De lijst van erkende examencentra is beschikbaar en up-to-date via de Certassur-applicatie.

Waar kan ik me als examencentrum inloggen?

Indien je je als examencentrum wenst in te loggen, kan je dit doen via de Certassur-applicatie. Het centrale examensysteem zal de verantwoordelijken voor de examencentra en aan de toezichthouders hiervoor een gebruikersnaam en bijbehorend paswoord bezorgen. Het paswoord kan je nadien aanpassen.

NAAR BOVEN

Organisatie van een examensessie

1e fase: aanmaken van de examensessie

Hoe maakt een examencentrum een examensessie aan?

Het aanmaken van een examensessie gebeurt door de verantwoordelijke van het examencentrum. De verantwoordelijke van het centrum logt in op de applicatie aan de hand van zijn login en password, klikt vervolgens op het tabblad “toekomstige sessies” en nadien op de knop “een nieuwe sessie toevoegen”. Via de webapplicatie kunnen alle noodzakelijke gegevens worden ingevuld: naam van de examensessie; datum; startuur van de examensessie; naam van de toezichthouder. Na het ingeven van de gevraagde gegevens, klik je op “de sessie opslaan”.

Wanneer?

Een examensessie moet minstens 1 week voor de effectieve datum worden aangemaakt.

De examencentra moeten de FSMA ook op de hoogte brengen (marie-ange.rosseels@fsma.be) van iedere examensessie die ze organiseren.

Hoe voeg ik examens toe aan een examensessie?

Een examensessie kan één of meerdere examens bevatten. Nadat de examensessie is gecreëerd, kunnen er via de webapplicatie examens worden toegevoegd. Daartoe klikt u op de knop “nieuw examen toevoegen”. U kunt kiezen uit een lijst die beschikbaar zal zijn. U kiest het gewenste examen en klikt vervolgens op “de sessie opslaan”. Belangrijk om weten is dat het mogelijk is om een examen te verwijderen, maar dat het hoe dan ook onmogelijk is om een examensessie te annuleren.

Indien een of meerdere examens toegevoegd worden aan de sessie, dan worden ze het ene na het andere ingevoegd. Bijvoorbeeld, als een sessie om 9 uur begint en 3 examens omvat die elk één uur duren, dan ziet de sessie er als volgt uit: examen nr. 1 om 9 uur, examen nr. 2 om 10 uur en examen nr. 3 om 11 uur. De toezichthouder kan de drie examens echter om 9 uur opstarten als sommige kandidaten alleen meedoen aan examen 2 en/of 3.

Dien ik als examencentrum de kandidaten in te schrijven?

Nadat u een examensessie hebt aangemaakt en er een examen aan hebt toegevoegd, dient u de kandidaten voor het examen toe te voegen. Klik daartoe op het icoon “potlood” en vervolgens op de knop “een nieuwe kandidaat toevoegen”.

De gegevens van sommige kandidaten zullen reeds beschikbaar zijn via de webapplicatie. Deze gegevens zullen beschikbaar zijn in de mate dat sommige kandidaten vooraf geregistreerd zijn, al dan niet in hetzelfde centrum. U kunt deze personen toevoegen door hun naam in te typen in het voorziene veld "zoek" en vervolgens te klikken op “start het opzoeken”. Indien de naam van de gezochte kandidaat verschijnt op het scherm, klikt u vervolgens op “toevoegen”.

Indien de gegevens van de kandidaat nog niet beschikbaar zijn, kunt u als examencentrum zelf zijn gegevens toevoegen in het systeem. Daarvoor klikt u op “Registreren van een nieuwe persoon op Certassur en hem aan dit examen toevoegen”.

De ingeschreven kandidaat zal van het opleidingscentrum een automatisch door Certassur gegenereerde e-mail ontvangen met zijn login en zijn password. Let op: de examencentra moeten een e-mail versturen naar de kandidaten met de bevestiging van de inschrijving voor één of meerdere examensessies en met alle informatie betreffende deze examensessie.

Als de examensessie meerdere examens omvat, is het mogelijk om de lijst met voor het eerste examen ingeschreven kandidaten te importeren naar de volgende examens. Daartoe klikt u op het examen waarvoor de kandidaten moeten worden ingeschreven, selecteer het examen van waaruit de kandidatenlijst moet worden geïmporteerd en klik ten slotte op de knop “importeren”. Op die manier moeten dezelfde kandidaten niet tweemaal ingeschreven worden. Indien nodig, kunnen evenwel bepaalde afwijkingen worden voorzien (bijvoorbeeld: 19 van de 20 kandidaten leggen 2 examens van de examensessie af, 1 kandidaat legt slechts het eerste examen af).

Stel ik heb fouten gemaakt bij het aanmaken van een examensessie, kan ik deze nog corrigeren?

Het is nog mogelijk om bepaalde kandidaten toe te voegen of te verwijderen na het aanmaken van een examensessie. Het is ook mogelijk om de naam van een sessie, de datum en het uur ervan, de examens die ermee samenhangen alsook de naam van de toezichthouder voor de examensessie te wijzigen. Dit kan echter slechts tot de vooravond van de sessie.

Alleen de naam van de toezichthouder kan gewijzigd worden de dag zelf, zolang de examensessie niet effectief begonnen is (in het systeem geregistreerde aanvangsuur).

Als er iets fout gelopen is bij het ingeven van de gegevens van de kandidaat (naam en voornaam, taal, adres,…) in het systeem, moet het examencentrum contact opnemen met Certassur, dat dan de nodige verbeteringen kan aanbrengen. De kandidaten kunnen zelf hun taal, hun adres en hun password wijzigen door in te loggen op de applicatie “mijn persoonlijke informatie” aan de hand van hun login en password.

Wat als er zich problemen stellen bij het aanmaken van een examensessie?

Indien er zich problemen stellen bij het aanmaken van een examensessie, kunt u hiervoor contact op nemen met ”Certassur” via het e-mailadres info@certassur.be.

Kan een examencentrum verschillende examensessies aanmaken die zullen plaatsvinden op het zelfde moment?

Als examencentrum kan je verschillende examensessies organiseren op dezelfde locatie op hetzelfde tijdstip. De toezichthouder zal dan wel tegelijkertijd twee sessies moeten controleren. Indien dit het geval is, zal een waarschuwingsboodschap verschijnen.

2e fase: verloop examensessie

Hoe log ik mij in als toezichthouder?

Als toezichthouder van een examencentrum dien je in te loggen via Certassur … met je gebruikersnaam en bijbehorend paswoord. Dit is mogelijk vanaf 60 minuten vóór de aanvang van de examensessie. De toezichthouder beschikt hiervoor over zijn eigen PC.

Wat zijn de taken van de toezichthouder bij de aanvang van een examensessie?

Vóór de aanvang van de examensessie identificeert de toezichthouder de kandidaten op basis van hun identiteitskaart. De kandidaten tekenen de aanwezigheidslijst.

De toezichthouder beschikt via de webapplicatie over een lijst van ingeschreven kandidaten. De toezichthouder verleent een token aan de kandidaat. Dit token kan de toezichthouder afdrukken door te klikken op de knop “afdrukken van token” naast de naam van de kandidaat.

De kandidaat neemt plaats achter een opgesteld computerscherm. De kandidaat meldt zich aan voor de examensessie door zijn token in te voeren. Hierdoor is zijn aanwezigheid bevestigd. De examensessie is echter nog niet gestart.

Eenmaal alle kandidaten zich hebben aangemeld, start de toezichthouder de examensessie via zijn PC. Vanaf dit moment begint de voorziene tijd te lopen. De kandidaat beschikt per examen over een maximumtijd. Indien een eerste examen wordt beëindigd vóór de voorziene maximumtijd, verkrijgt de kandidaat het verschil in tijd niet bovenop de tijd van zijn volgend(e) examen(s).

Stel dat een kandidaat 15 minuten na aanvang van het startuur aankomt, dan behoudt deze nog de mogelijkheid om te starten met de examensessie. Het is echter niet zo dat de voorziene tijd wordt verlengd met 15 minuten. De 15 minuten van zijn laattijdigheid is de kandidaat verloren.

Wat zijn de taken van de toezichthouder tijdens de examensessie?

Eenmaal het examen is gestart, beantwoorden de kandidaten de vragen. De kandidaat heeft de mogelijkheid om vragen over te slaan. Zolang het examen niet is afgesloten, kunnen de antwoorden worden gewijzigd. De kandidaat klikt op “afsluiten van het examen” indien hij/zij het examen wenst te beëindigen. Pas indien de kandidaat het examen beëindigt, kan een volgend examen worden afgelegd.

De toezichthouder kan op zijn scherm de vooruitgang van de verschillende kandidaten volgen.

De toezichthouder zorgt voor het goede en correcte verloop van de examensessies. De toezichthouder respecteert hierbij de lijst van minimale richtlijnen voor het afnemen van elektronische examens in de erkende examencentra.

Quid mogelijkheid deconnecteren kandidaat en annuleren van een examen?

De toezichthouder heeft de mogelijkheid om een kandidaat te deconnecteren tijdens een examensessie als hij fraude vaststelt. Het deconnecteren van een kandidaat heeft betrekking op de gehele examensessie. De kandidaat krijgt nul punten voor de gehele examensessie.

Daarnaast heeft de toezichthouder de mogelijkheid om een examen te annuleren. Het annuleren van een kandidaat heeft betrekking op een examen. De kandidaat krijgt nul punten voor het examen.

Het is essentieel dat er een onderscheid gemaakt wordt tussen het deconnecteren van een kandidaat of het annuleren van een examen en het afsluiten van de examensessie. Als de toezichthouder per ongeluk op de knop "de examensessie afsluiten" klikt, dan worden alle kandidaten gedeconnecteerd en kan men niet meer terug.

Wat kan de toezichthouder doen indien een PC van een kandidaat het begeeft tijdens de examensessie?

Indien een PC van een kandidaat het begeeft tijdens de examensessie, heeft de kandidaat de mogelijkheid om het token opnieuw in te geven op een andere PC. De kandidaat kan dan de examensessie verder afleggen waar hij/zij was gestopt.

3e fase: na de examensessie

Wat zijn de taken van de toezichthouder bij afloop van de examensessie?

De examensessie wordt beëindigd door de kandidaat zelf of wanneer de voorziene tijd verstreken is. Hierdoor wordt de examensessie stopgezet. De kandidaat ziet bij het einde van de examensessie of hij/zij al dan niet geslaagd is.

Indien de examensessie van alle kandidaten is beëindigd, moet de toezichthouder de examensessie afsluiten door te klikken op “afsluiten van het examen”. De toezichthouder ziet vervolgens het scherm met het eindrapport. Dit eindrapport vermeldt het startuur, het einduur en eventuele incidenten (bijvoorbeeld indien er fraude is vastgesteld tijdens de examensessie).

De toezichthouder klikt vervolgens op “Opsturen van het eindrapport”.

Welke verplichtingen heeft het examencentrum met betrekking tot het getuigschrift?

Wanneer een kandidaat een examensessie heeft beëindigd, verschijnt op het scherm of hij/zij al dan niet is geslaagd.

Per afgelegd examen is er een afzonderlijk getuigschrift. Zodra de kandidaat 60% behaalt op een examen, ontvangt hij/zij een getuigschrift van slagen.

De getuigschriften worden centraal en automatisch aangemaakt door het examensysteem en bevatten een uniek certificatienummer.

De kandidaat kan de getuigschriften afdrukken via de Certassur-applicatie. Ook het examencentrum heeft de mogelijkheid om de getuigschriften af te drukken.

Wat dient het examencentrum te bewaren?

Het examencentrum dient de aanwezigheidslijsten met vermelding van de naam van de toezichthouder en het eindrapport van het examen 10 jaar na het afleggen van het examen bij te houden.

NAAR BOVEN

Inzagerecht en klachten

Wat zijn de taken van een examencentrum in verband met het inzagerecht en de klachtenbehandeling?

De kandidaat beschikt over een inzagerecht en de mogelijkheid om klacht neer te leggen. Voor verdere preciseringen betreffende dit inzagerecht en klachten, gelieve te verwijzen naar de artikelen 21 van de examenregels inzake verzekeringen en de examenregels inzake krediet.

NAAR BOVEN

Intrekking van de erkenning van een examencentrum

Wat zijn de rechten van een examencentrum indien de erkenning wordt ingetrokken?

Bij niet-naleving van de erkenningscriteria kan de erkenningscommissie die het examencentrum erkend heeft, bij een met redenen omklede beslissing, zijn erkenning intrekken, nadat het examencentrum hierover is gehoord. De eindverantwoordelijke voor het systeem zal de beslissing tot intrekking van de erkenning door de erkenningscommissie op zijn website publiceren.

Indien de erkenningscommissie de erkenning als examencentrum intrekt, kan tegen deze beslissing een beroep worden ingediend bij het directiecomité van de FSMA. Dit beroep moet, op straffe van nietigheid, worden ingediend binnen de 20 werkdagen die volgen op de ontvangst van de kennisgeving van de intrekking van de erkenning. Het beroep moet met redenen omkleed zijn.

Voor verdere inlichtingen kunt u de artikelen 21 van de examenregels inzake verzekeringen en inzake krediet raadplegen.

NAAR BOVEN

 

 

Voor de kandidaten


Wie moet het examen afleggen?

Verzekeringsbemiddeling:

Krachtens artikel 270 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen moet een persoon die in het register der verzekeringstussenpersonen wil ingeschreven worden over theoretische beroepskennis beschikken.

Worden geacht over de vereiste theoretische kennis te beschikken, en zijn dus vrijgesteld van deelname aan de Certassur-examens, de personen met de volgende diploma's en/of certificaten:

 • door een universiteit of hogeschool toegekend masterdiploma of een daarmee gelijkgesteld diploma toegekend vóór het academiejaar 2004-2005;
 • door een universiteit of een hogeschool toegekend bachelor diploma of een daarmee gelijkgesteld diploma toegekend vóór het academiejaar 2004-2005 en welk diploma een lessenprogramma omvat van minstens 11 studiepunten technische kennis inzake verzekeringen en 3 studiepunten inzake bedrijfsbeheer, of een equivalent percentage van studiebelasting;

Personen die niet over één van de hierboven vermelde diploma's beschikken moeten, naast een minimum diploma van hoger middelbaar onderwijs, hun beroepskennis via de door de FSMA erkende Certassur-examens bewijzen, mits ze actief zijn als:

 • Verzekeringsmakelaar, verzekeringsagent of VVD (verantwoordelijken voor de distributie) van een verzekeringsmakelaar of verzekeringsagent;
 • Verantwoordelijken voor de distributie van een verzekeringsonderneming;
 • Verzekeringssubagent;
 • Persoon in contact met het publiek (PCP) van verzekeringstussenpersonen;
 • PCP bij een verzekeringsonderneming.

Voor bijkomende inlichtingen kunt u de FAQ van de FSMA raadplegen: http://www./nl/Site/Repository/faq/faqvtvz.aspx.

Kredietbemiddeling:

Overeenkomstig hoofdstukken V en VI van het Koninklijk Besluit van 26 oktober 2015 tot uitvoering van Titel 4, Hoofdstuk 4, van Boek VII van het Wetboek van economisch recht moeten de volgende personen voldoen aan de vereisten van de theoretische beroepskennis:

 • de kredietbemiddelaars en de kandidaten voor het beroep;
 • de leden van het wettelijke bestuursorgaan van de bemiddelaars in hypothecair krediet wat betreft de hypothecaire kredieten;
 • de effectieve leiders van de kredietbemiddelaars;
 • de verantwoordelijken voor de distributie van de kredietbemiddelaars en van de kredietgevers die het bedrijf van kredietbemiddeling uitoefenen;
 • de personen in contact met het publiek van de kredietbemiddelaars en van de kredietgevers die het bedrijf van kredietbemiddeling uitoefenentact met het publiek bij een agent in een nevenfunctie, op voorwaarde dat de aangeboden kredieten uitsluitend bestemd zijn voor goederen of diensten die de agent zelf verkoopt.

De theoretische beroepskennis wordt aangetoond door het slagen voor door de FSMA erkende Certassur-examens.

Er bestaat echter een overgangsregime dat een vrijstelling voor het slagen voor een examen mogelijk maakt.

 • Voor de verantwoordelijke personen:
 • Sommige verantwoordelijke personen kunnen genieten van een overgangsregime waarbij zij geen bewijs moeten leveren dat zij geslaagd zijn voor een examen of waarbij zij een examenattest mogen afleveren dat dateert van vóór de inwerkingtreding van de nieuwe wet. Deze regeling is van kracht tot 30 april 2017. Wie tussen 1 november 2015 en 30 april 2017 met succes op het overgangsregime beroep heeft gedaan, blijft er ook nadien de voordelen van genieten. Vanaf 1 mei 2017 kan dit regime echter niet meer voor het eerst worden ingeroepen.
  • Personen uit de banksector die geen bewijs moeten leveren dat zij geslaagd zijn voor een examen:

   Bepaalde personen die vóór 1 januari 2015 actief waren als of bij een tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten moeten geen examen meer afleggen. Zij moeten geen bijkomende bewijzen leveren, noch inzake hypothecair krediet, noch inzake consumentenkrediet. Het gaat om volgende personen: personen die vóór 1 januari 2015 zelf werden ingeschreven als natuurlijke persoon in het register van tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten van de FSMA en de personen die vóór 1 januari 2015 aangesteld werden als effectieve leider inzake de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten ("effectieve leider bank") bij een tussenpersoon ingeschreven in het register van tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten van de FSMA.

  • Personen uit de verzekeringssector die geen bewijs moeten leveren dat zij geslaagd zijn in een examen:

   Personen die gedurende de periode van 1 november 2010 tot en met 31 oktober 2015 ononderbroken actief geweest zijn als verzekeringstussenpersoon die aan kredietbemiddeling deed, moeten geen examen meer afleggen. Zij moeten gedurende de betrokken periode ononderbroken actief geweest zijn in één of meerdere van de onderstaande rollen: als natuurlijke persoon die is ingeschreven in het register van verzekeringstussenpersonen van de FSMA; of als verantwoordelijke voor de distributie bij een of meerdere tussenpersonen (natuurlijke persoon of rechtspersoon) die zijn ingeschreven in het register van de verzekeringstussenpersonen van de FSMA.

   Deze personen moeten bewijzen dat de betrokken verzekeringstussenpersoon actief was in kredietbemiddeling. Zij moeten dit bewijs afzonderlijk leveren voor bemiddeling in hypothecair krediet en in consumentenkrediet. Volgende documenten komen in aanmerking als bewijs: een bewijs dat de verzekeringstussenpersoon commissielonen heeft ontvangen in verband met zijn activiteit in kredietbemiddeling en een overeenkomst inzake kredietbemiddeling gesloten tussen de verzekeringstussenpersoon en een kredietgever.

   Het bewijs moet geleverd worden voor elk van de betrokken verzekeringstussenpersonen, voor de periode die in aanmerking wordt genomen, per betrokken kredietvorm.

  • Personen die een attest afleveren van een examen dat is afgelegd vóór de inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving:

   Verantwoordelijke personen die niet in aanmerking komen voor een vrijstelling, moeten een examen afleggen en een bewijs van slagen voorleggen. Sommige verantwoordelijke personen kunnen genieten van een overgangsregime waarbij zij een examenattest mogen afleveren dat dateert van vóór de inwerkingtreding van de nieuwe wet.

   Alle personen die vóór 1 november 2015 een objectief en meetbaar individueel examen hebben afgelegd dat volgde op een gespecialiseerde opleiding inzake krediet en waarvan de FSMA heeft aanvaard dat de inhoud minimaal voldoet aan de wettelijke vereisten inzake theoretische kennis, mogen dit attest als bewijs van beroepskennis voorleggen.

 • Voor de personen in contact met het publiek ("PCP"):

  Sommige PCP's kunnen genieten van een overgangsregime waarbij hun werkgever niet moet kunnen aantonen dat zij geslaagd zijn voor een examen of waarbij hun werkgever een examenattest ter beschikking van de FSMA mag houden dat dateert van vóór de inwerkingtreding van de nieuwe wet. Deze regeling is van kracht tot 30 april 2017. Wie tussen 1 november 2015 en 30 april 2017 met succes op het overgangsregime beroep heeft gedaan, blijft er ook nadien de voordelen van genieten.

  Voor personen die vóór 1 januari 2015 PCP zijn geworden bij een tussenpersoon die is ingeschreven in het register van tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten van de FSMA moet de werkgever geen bewijs ter beschikking van de FSMA houden dat ze geslaagd zijn in een examen.

NAAR BOVEN

Voor welke examens moet men slagen?

Verzekeringsbemiddeling:

Verplichte examens:

Alle tussenpersonen - natuurlijke personen, de verantwoordelijken voor de distributie (VVD), de subagenten en hun VVD's en de personen in contact met het publiek (PCP) - moeten kennis hebben van de wetgeving als bedoeld in artikel 270 §1, 1°, A, a) en f) van de wet van 04 april 2014, dit zijn de examens nr. 1 "wetgeving" en nr. 3 "MiFID".

Als deze personen daarnaast hun beroepsactiviteit willen uitoefenen in de levensverzekeringstakken, dan moeten ze ook kennis hebben van de wetgeving bedoeld in artikel 270, §1, 1°, A), e), dit is het examen nr. 2 "antiwitwaswetgeving" Voor de PCP geldt deze verplichting echter niet.

Facultatieve examens verbonden met de technische kennis van de verschillende verzekeringstakken:

De tussenpersonen natuurlijke personen en de VVD's moeten kennis hebben van alle verzekeringstakken waarvoor zij ingeschreven wensen te zijn, ofwel waarvoor hun instelling (tussenpersoon/verzekeringsonderneming) ingeschreven/erkend is. Dit kan beperkt zijn tot één of meer verzekeringstakken.

Voor de tussenpersonen en verzekeringsondernemingen, indien er verschillende VVD's aangeduid zijn, mogen zij hun kennis beperken tot een beperkt aantal verzekeringstakken, voor zover voor iedere verzekeringstak waarvoor de tussenpersoon ingeschreven is ofwel waarvoor de verzekeringsonderneming erkend is, minstens één VVD de kennis heeft. In dat geval mag de VVD zijn werkzaamheden uitsluitend uitoefenen in de verzekeringstakken waarvoor hij de kennis bewijst.

De verzekeringssubagenten en hun VVD's dienen slechts over de technische basiskennis te beschikken van de reglementering, de techniek en de fiscale aspecten van de verzekeringsproducten die zij te koop aanbieden of verkopen. Zij kunnen slechts ingeschreven/aangeduid worden voor die takken waarvoor ook de tussenpersoon onder wiens verantwoordelijkheid zij werken, ingeschreven is.

Alle PCP's moeten een kennis bezitten van de techniek en de fiscale aspecten van de verzekeringsproducten die zij te koop aanbieden of verkopen.

Kredietbemiddeling:

Verplichte examens:

Iedere kandidaat voor het beroep van kredietbemiddelaar moet slagen voor het examen betreffende de algemene beginselen van de kredietbemiddeling.

Facultatieve examens:

Het examen betreffende het hypothecaire krediet en het examen betreffende het consumptiekrediet zijn specifieke examens. De kandidaten voor het beroep van kredietbemiddelaar moeten slagen naargelang van de domeinen waarin ze een beroepsactiviteit wensen uit te oefenen.

NAAR BOVEN

Wat is het vereiste kennisniveau?

Verzekeringsbemiddeling:

Het examen beantwoordt inhoudelijk aan de eindtermen zoals vastgesteld overeenkomstig artikel 270 van de wet.

Daarbij is voorzien in een beroepskennisniveau en een basiskennisniveau. De verzekeringsmakelaars, verzekeringsagenten en de door hen aangewezen VVD's of de verantwoordelijken voor de distributie van een verzekeringsonderneming moeten slagen voor de examens van het beroepskennisniveau.

De verzekeringssubagenten, de personen in contact met het publiek (PCP) van verzekeringstussenpersonen of van een verzekeringsonderneming moeten slagen voor de examens van het basiskennisniveau.

Kredietbemiddeling:

Er zijn twee niveaus: een beroepskennisniveau en een basiskennisniveau.

De verantwoordelijken voor de distributie (VVD) en de personen in contact met het publiek (PCP) bij een agent in een nevenfunctie (een agent in nevenfunctie is een bemiddelaar inzake consumentenkrediet wiens hoofdactiviteit de verkoop is van goederen en diensten van niet-financiële aard en die bij wijze van nevenactiviteit optreedt voor rekening van een of meer kredietgevers (zoals een autoconcessiehouder)) moeten alleen een basiskennis hebben van de theoretische beroepskennis, op voorwaarde dat de aangeboden kredieten uitsluitend bestemd zijn voor goederen of diensten die de agent zelf verkoopt.

Alle andere kandidaten voor het beroep van kredietbemiddelaar moeten slagen voor de examens van het niveau "beroepskennis".

Verdere inlichtingen vindt u op de website van de FSMA : https://mcc-info.fsma.be/fr/toutes-les-questions

NAAR BOVEN

Wat is de vereiste kennis?

Voor ieder examen hebben professionals uit de verzekeringssector of de kredietsector eindtermen opgesteld. Deze eindtermen detailleren de leerstof per examen.

U kunt de eindtermen raadplegen en downloaden in PDF-versie op de website http://www.certassur.be onder het tabblad "Examens en eindtermen".

NAAR BOVEN

Hoe kan ik me inschrijven voor meerdere examens?

Om zich in te schrijven voor een examen, moet de kandidaat contact opnemen met een erkend examencentrum van zijn keuze. De lijst met erkende examencentra staat op de website http://www.certassur.be onder het tabblad "examencentra".

Het door de kandidaat gekozen examencentrum brengt hem op de hoogte van de datums van de examensessies en van de prijs van het examen.

Het door de kandidaat gekozen examencentrum schrijft tevens de kandidaat in voor één of meerdere examens en stuurt hem de bevestiging van zijn inschrijving.

NAAR BOVEN

Hoe een examen afleggen?

Op de dag van het examen biedt de kandidaat zich tijdig aan bij het examencentrum. Wees op tijd. Een examen dat van 9u tot 10u plaatsvindt, begint stipt om 9u. Om 10u wordt de toepassing automatisch afgesloten. De toezichthouder kan daar niet bij ingrijpen. Het volledige proces wordt immers centraal gestuurd. Bij laattijdig aankomen, kan de toezichthouder u de toegang tot het examen ontzeggen.

Alvorens het examenlokaal te betreden, wordt aan de kandidaat gevraagd zich te identificeren aan de hand van zijn identiteitskaart. Daarna ontvangt de kandidaat een code of ‘token’ om toegang te krijgen tot het examen.

De kandidaat neemt plaats achter de hem aangewezen computer en tikt enkel het token in (in de rechterbovenhoek van de homepage). De login en het paswoord zijn niet nodig om een examen af te leggen.

De toezichthouder zal het examen opstarten. Iedere kandidaat wordt gevraagd het examenreglement te aanvaarden alvorens hij van start gaat. Dit examenreglement is te raadplegen onder het tabblad ‘examenreglement’. Als de kandidaat weigert het reglement te aanvaarden, dan wordt zijn examensessie definitief afgesloten en zal de kandidaat een bepaalde termijn moeten wachten alvorens het examen opnieuw te kunnen afleggen. Eenmaal het examen is gestart, beantwoordt de kandidaten de vragen. De kandidaat heeft de mogelijkheid om vragen over te slaan. Zolang het examen niet is afgesloten, kunnen de antwoorden worden gewijzigd. De kandidaat klikt op “afsluiten van het examen” indien hij/zij het examen wenst te beëindigen. Pas indien de kandidaat het examen beëindigt, kan een volgend examen worden afgelegd.

NAAR BOVEN

Wat als ik niet slaag voor examen?

Verzekeringsbemiddeling:

Overeenkomstig artikel 20 van de examenregels inzake verzekeringen moet een kandidaat die niet slaagt voor een examen 2 maanden wachten alvorens hij opnieuw kan deelnemen aan het examen.

Kredietbemiddeling:

Overeenkomstig artikel 20 van de examenregels inzake krediet moet een kandidaat die niet slaagt voor een examen 2 weken wachten alvorens hij opnieuw kan deelnemen aan het examen.

NAAR BOVEN

Wat als er een fout in mijn naam, voornaam, taal of e-mailadres staat?

Als er een fout geslopen is in de naam of voornaam, of in het e-mailadres van de kandidaat, dan neemt die laatste contact op met het examencentrum dat hem ingeschreven heeft in de database van Certassur. Het examencentrum neemt vervolgens contact op met Certassur om de fout te verbeteren.

De kandidaat kan echter wel zelf zijn taal, zijn password en zijn adres wijzigen door in te loggen op de website http://www.certassur.be en te klikken op het tabblad "mijn persoonlijke informatie".

Dit kan ook wanneer de kandidaat, na zijn inschrijving in de database, zijn e-mailadres wenst te wijzigen.

NAAR BOVEN

Wat als ik mijn login en password verloren ben?

De kandidaat kan die zelf opnieuw instellen op de website http://www.certassur.be

De kandidaat klikt eerst op de knop "GO", bovenaan rechts op de homepage.

Vervolgens klikt de kandidaat op de knop "password vergeten". Hij ontvangt dan een automatische e-mail met zijn login en zijn password.

Hoe mijn attest van slagen afdrukken?

De kandidaat kan zijn attest van slagen afprinten door in te loggen op de website http://www.certassur.be aan de hand van zijn login en zijn password. Vervolgens surft de kandidaat naar het tabblad "mijn beëindigde examensessies". De kandidaat moet dan klikken op de sessie met het examen waarvoor hij een attest wil en vervolgens klikken op het PDF-icoon, dat zich bevindt rechts naast het examen waarvoor hij een attest wil.

NAAR BOVEN

Hoe en in welke gevallen kan ik een klacht indienen wat betreft het verloop van het examen of mijn resultaat?

U vindt alle informatie betreffende de verschillende mogelijke klachtenprocedures onder artikel 21 van de examenregels (zowel voor de verzekering als voor het krediet).

NAAR BOVEN