Examens en eindtermen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende examens die Certassur aanbiedt.

Voor de verzekeringen wordt per examen , indien van toepassing, de verzekeringstak weergegeven in overeenstemming met het Koninklijk besluit van 22 februari 1992 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen. (klik hier voor een volledige indeling van de risico's per groep van activiteit en per tak zoals vastgelegd door de FSMA*).
*De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten

Per examen worden eveneens het aantal vragen én de duur van het examen vermeld, alsook de eindtermen onderverdeeld in basis- en beroepskennis. Meer uitleg over de kennisniveaus en welke examens u dient af te leggen vindt u terug onder de tab examenreglement op de homepage.

Wat zijn eindtermen?

Eindtermen zijn beknopte omschrijvingen van de kennis, inzichten en vaardigheden waarover u dient te beschikken om met succes aan een examen deel te nemen.

Per examen kan u een pdf binnenhalen, opslaan of afdrukken waarin alle eindtermen zijn opgesomd. Voor de meeste examens wordt er een basis- en beroepskennisniveau aangeboden waarbij de eindtermen voor basiskennis meestal beknopter zijn.

Voor sommige examens bestaan er enkel eindtermen op beroepskennisniveau. Dat is het geval wanneer geoordeeld is dat er geen verschil mag gemaakt worden tussen het basisniveau en het professionele niveau. Als u binnen dit domein actief wil zijn, moet u dus slagen voor het professionele niveau.

Deze eindtermen zijn een momentopname. De verzekeringssector en de kredietsector zijn voortdurend in ontwikkeling. De eindtermen worden bijgevolg continu aangepast aan de meest recente wetswijzigingen en/of de actualiteit.

1. Verzekeringen:Examens en eindtermen
Nr. Examen Tak Aantal vragen Duur examen Eindtermen kennis
Basiskennis Beroepskennis
Verplichte examens (1)
1 Wetgeving   20 1u30
2 Antiwitwaswetgeving (3)   10 1u
3 MiFID (3)   10 1u
Takgebonden facultatieve examens (1)
4 Arbeidsongevallen (3) 1b 20 1u30
5 Ongevallen (3) 1a 10 1u
6 Ziekte 2 10 1u
7 Voertuigcasco 3 5 30min
8 Casco rollend spoorwegmateriaal 4 5 30min
9 Luchtvaartuigcasco 5 5 30min
10 Casco zee- en binnenschepen 6 5 30min
11 Vervoerde goederen 7 10 1u
12 Brand 8 20 1u30
13 Andere schade aan goederen (3) 9 10 1u
14 BA motorrijtuigen 10 20 1u30
15 BA luchtvaartuigen 11 5 30min
16 BA zee- en binnenschepen 12 5 30min
17 Algemene BA 13 20 1u30
18 Kredietverzekering (3) 14 10 1u
19 Borgtochtverzekering (3) 15 10 1u
20 Diverse geldelijke verliezen (3) 16 5 30min
21 Rechtsbijstand 17 10 1u
22 Hulpverlening (3) 18 5 30min
23 Levensverzekeringen 21 20 / 40 1u30 / 3u (2)
24 Bruidsschats- geboorteverzekeringen 22 20 / 40 1u30 / 3u (2)
25 Levensverzekeringen beleggingsfondsen 23 20 / 40 1u30 / 3u (2)
26 Kapitalisatieverrichtingen 26 20 / 40 1u30 / 3u (2)
27 Herverzekering (3) - 20 1u30 -

(1) De examens zijn beschikbaar in het Duits op verzoek gericht aan info@certassur.be.

(2) 20 vragen (1u30) voor basiskennis en 40 vragen (3u) voor beroepskennis.

(3) De basiskennis en de beroepkennis zijn hetzelfde.2. Krediet:

Examens en eindtermen
Nr. Examen Tak Aantal vragen Duur examen Eindtermen kennis
Basiskennis Beroepskennis
Verplichte examens (4)
28 Algemene principes van de kredietbemiddeling - 20 1h
Facultatieve examens (4)
29 Consumentenkrediet - 20 1h
30 Hypothecair krediet - 20 1h -

(4) De examens zijn beschikbaar in het Duits en in het Engels op verzoek gericht aan info@certassur.be.